Sunday, May 16, 2010

အေသာကမင္းတရားဳကီးနွင့္ ေက်ာက္စာတိုင္


အေသာကမင္းတရားဳကီးကေက်ာက္တိုင္အမ်ားၾကီးစိုက္ထူခဲ့ေသာေက်ာက္တိုင္ထဲမွာယေန ့အခ်ိန္အထိအ-
ေကာင္းပတိအတိုင္းရွိေနေသးေသာ အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ကို -
ေဝသာလီျမိဳ ့တြင္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။


ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျမိဳ ့ ကပ္ေရာဂါေဘးက်ေရာက္ေသာအခါ- ရတန သုတ္ေတာ္ကို( ၇ ) ရက္
( ၇ ) လီေဟာဳကားေတာ္မူခဲ ့သည္။ ထိုအခါ ေဝသာလီျပည္ၾကီးသည္ အငတ္ေဘး-ဘီလူးသရဲေဘး-
ကူးစက္ ေရာဂါေဘးေတြ ကင္းျပီး သာယာဝေျပာ အစာေပါကာၾကီးပြားခ်မ္းသာရလာခဲ ့သည္။


အေသာကမင္းတရားဳကီးသည္ ဘုရားပရိနိဗၺန္ျပဳျပီး ( ၂၁၈ )ခုနွစ္မွာ ဗုဒၭသာသနာေတာ္ကိုအလြန္ၾကည္
ညိုေသာ အေသာကမင္း ( သီရိဓမၼာေသာကမင္း ) ဳကီးထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ တလိပုတ္ျပည္ၾကီးျဖစ္လာ
ခဲ ့သည္။ ထီးနန္းတက္စက ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္ ကိုးက်ိတ္ကိုးေယာက္ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ ့သည္။ 
စစ္ပြဲမ်ားမွာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ ့ေသာဘုရင္ျဖစ္ခဲ ့သည္။ ေနာင္တြင္ နိေဳကဓသာေဏ ရဟတ္းအရွင္ျမတ္၏ တရားဓမၼမ်ားကိုၾကားနာရျပီး ဗုဒၭဘာသာကို ထူးျခားစြာၾကည္ညိုေလးစားေသာ
မင္းတစ္ပါးျဖစ္လာသည္။


အေသာကမင္းဴကီးသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနရာအနွံအျပား၌ ေက်ာက္စာတို ့ကိုေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
ထိုေက်ာက္စာတို့အရ အေသာကမင္း၏ အေျမာ္အျမင္ - အဳကင္အနာ ေမတၱာ ေစတနာ စေသာအရည္
အေသြးေကာင္းတို ့ကို သိရွိရပါသည္။
အေသာကာရံုေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ေဆာက္လုပ္ေစကာ ရဟန္းေပါင္း ၆ ေသာင္းအားအျမဲဆြမ္းလွဴ၏။
ဓမၼခႎၬာေပါင္း ၈ ေသာင္း ၄ ေထာင္ကိုပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဇမၠူဒိပ္တက်ြန္းလံုးရွိ ျမိဳ ့ေပါင္း ၈ ေသာင္း-
၄ ေထာင္၌ ေက်ာင္းေပါင္း ၈ ေသာင္း ၄ ေထာင္ကို တရားသျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ေစပါသည္။ သာသနာ့
အေမြခံလိုသျဖင့္ သားေတာ္မဟိႎၬနွင့္ သမီးေတာ္ သံဃမတၨာတို ့ကို သာသနာေဘာင္သို ့ဝင္ေရာက္ေစသည္။
ထို ့ေနာက္ သီဟိုဋ္က်ြန္းသို ့ သာသနာျပဳမ်ားေစလြတ္ေစသည္။
ေစတီေပါင္း ၈၄၀၀၀ - ေရကန္ေပါင္း ၈၄၀၀၀ - ေရတြင္းေပါင္း ၈၄၀၀၀ အလွဴေကာင္းမွု ့ျပဳ ့ေတာ္မူခဲ့သည္။


ကုသိနာရံုျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းထမင္းစားခန္းအတြင္းတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာပန္းခ်ီကားၾကီးကို
                                                                ဓါတ္ပံုျပန္ရိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဤအေသာကမင္းဳကီးသည္ ဓမၼာေသာက - သီရိဓမၼာေသာက ဟူ၍ ရာဇဝင္တို ့၌ ထင္ရွားသည္။
အေသာကမင္း၏ အစီအမံေဆာင္ရြက္ခ်က္တို ့သည္ ေရွးနွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ေပၚထြက္ခဲ ့ေသာ္လည္း-
လြန္စြာအထက္တန္းက်သည္။ ေခတ္ဆန္၏-ေခတ္မီ၏-အခ်ိဳ ့ေနရာတို ့၌ေခတ္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ေန၏။
ေခတ္ကိုပင္ အတုယူဖို ့စံျပျဖစ္ေနေပ၏။ အေသာကေက်ာက္စာတို ့ကေျပာျပသျဖင့္ အေသာကမင္း၏
အေဳကာင္းကို ပိုမို၍ သိရွိလာရပါသည္။ အေသာက၏ အေလာဘ-အေဒါသ-အေမာဟ တို ့ကားဳကည္ညို
စရာေလးစားစရာ-အတု ယူစရာေကာင္းလွပါေပသည္။

ေဒါလီေတာင္းကုန္းကို အသိသက္ေသျပဳ ၍ သစၥာဆိုသည္။ တရားမ်ွတေသာ-သနားဳကင္နာမွု ့အျပည့္
ရွိေသာျငိမ္းခ်မ္းမွု ့ကို သယ္ေဆာင္ေပးနိုင္ေသာ- အဳကမ္းမဖက္မွု ့ကိုအားေပးေသာ-ျပည္သူျပည္သားတို ့
၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္သာ တိုင္းျပည္သူ ျပည္သားတို ့ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္သည္။
မိဘကသားသမီးတို ့အေပၚေမတၱာေစတနာထားသကဲ ့သို ့တိုင္းသူျပည္သားေတြအေပၚစိတ္ေကာင္း-
စိတ္ထားျမတ္ျဖင့္ျပဳမွု ့ဆက္ဆံခ်င္သည္။ အဳကမ္းဖက္သမားစစ္ဘုရင္ဴကီးအျဖစ္မွ တရားမ်ွတစြာ က်င့္ၾကံ
အားထုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းဘုရင္ဳကီးအျဖစ္ကိုမည္သူ၏ တိုက္တြန္းမွု ့ကိုမွ်မေစာင့္ေတာ့ဘဲ
အေသာကဘုရင္ဴကီးကေျပာင္းပစ္နုိင္ခဲ ့သည္။
အမွားကိုသိ၍ အမွန္အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲျပစ္နိုင္သည္။ ပ်က္အစဥ္-ျပင္ခဏဆိုတာဒါမ်ိဳးကိုေခၚသည္ထင္-
ဤလိုဘုရင္မ်ိဳးကို မည္သူမဆိုရိုေသေလးစားဳကမည္သာ - - - - -

No comments: