Wednesday, October 28, 2009

မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "စာနယ္ဇင္းသမား ဆုိတာ စာဖတ္ ပရိသတ္ ဴပည္သူလူထုရဲႚ မဵက္ႎႀာ တခုတည္းကုိသာ ဳကည့္ရပၝတယ္။ အစုိးရေတၾ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ ေတၾရဲႚ မဵက္ႎႀာကုိ မဳကည့္ရပၝဘူး။ ေဳကာ္ဴငာရႀင္ေတၾရဲႚ မဵက္ႎႀာကုိလည္း မဳကည့္ရပၝဘူး။ စာဖတ္ ပရိသတ္ ဴပည္သူလူထု သိခဵင္တာေတၾနဲႛ သိသင့္ သိထုိက္တာေတၾကို အမႀန္အတုိင္း တိတိကဵကဵ ရႀင္းလင္း ဴပတ္သားစၾာ အဴမန္ဆုံး ေဖာ္ဴပေပးႎုိင္ဖုိႛပဲ တာဝန္ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝက လၾဲ႓ပီး တဴခား ဘာတာဝန္မႀ မရႀိပၝဘူး။ ဒီေနႛ တခဵိႂႚ ေဴပာေလ့ေဴပာထရႀိတဲ့ (အထူးသဴဖင့္ အႎုပညာနယ္က လူေတၾ ေဴပာတတ္တဲ့) 'စာနယ္ဇင္း ဆုိတာ အႎုပညာသမားေတၾနဲႛ ဴပည္သူလူထုကုိ ေပၝင္းကူး ဆက္သၾယ္ေပးတဲ့ အရာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အႎုပညာသမားေလးေတၾကုိ ေဴမေတာင္ ေဴမၟာက္ေပးတဲ့ အရာ ဴဖစ္ပၝတယ္' ဆုိတဲ့ စကားဟာ လုံးဝ မႀားပၝတယ္။ ေပၝင္းကူး ဆက္သၾယ္ေပးတဲ့ အလုပ္၊ ေဴမေတာင္ေဴမၟာက္ေပးတဲ့ အလုပ္ေတၾကုိ လုပ္ေပးတာက ပီအာ (PR) ကုမၯဏီေတၾ၊ အႎုပညာသမားရဲႚ ေအးဂဵင္းေတၾနဲႛ ေဳကာ္ဴငာ ကုမၯဏီေတၾသာ ဴဖစ္တယ္။ စာနယ္ဇင္းေတၾရဲႚ အလုပ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ … … … သတင္းစာ၊ ဂဵာနယ္ ဖတ္တယ္ ဆုိတာက 'အဴဖစ္မႀန္'၊ 'သတင္းမႀန္'၊ 'အေဳကာင္းအရင္းမႀန္' ဆုိတဲ့ 'မႀန္သုံးမႀန္' ကုိ သိခဵင္လုိႛသာ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ စာနယ္ဇင္းေတၾရဲႚ တာဝန္က အဲဒီ 'မႀန္သုံးမႀန္' ကုိ တိတိကဵကဵ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ တင္ဴပ ေပးႎုိင္ဖုိႛသာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝကလၾဲ႓ပီး တဴခား ဘာတာဝန္မႀ မရႀိပၝဘူး" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း

No comments: