Saturday, June 26, 2010

အဇာတသတ္မင္း(သို ့) ကတိတည္ေသာမင္း


                                                           ဘုရားကိုအလြန္ၾကည္ညိဳေသာဗိမၡိသာရမင္းၾကီးနွင့္ေဝေဒဟီမိဘုရားၾကီး
( ေကာသလမင္းဳကီး၏နွမေတာ္ )တို ့မွေမြးဖြားသန္ ့စင္ခဲ ့ေသာသားရတနာ အဇာတသတ္မင္းျဖစ္သည္။
မိဖုရားဳကီးတြင္ သေႎၭသားရေသာအခါ မိဖုရားဳကီးသည္ ဗိမၳိသာရမင္းဳကီး၏ လက္ေမာင္းေသြးကို
ေဖါက္၍ေသာက္ခ်င္ေသာဆႏၵ ျပင္းစြာျဖစ္၏။ ဘုရင္ကို မေလ်ွာက္တင္ဝံ ့ေသာေဳကာင့္ ညိွဳးႏြမ္းလ်က္ရွိ၏။
ဘုရင္ကေမးျမန္း၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္သံလ်က္ကိုယူျပီးကိုယ္တိုင္ပင္သံလ်က္ျဖင္ ့ လက္ေမာင္းေသြးကိုေဖါက္၍မိဖုရားၾကီးကိုေသာက္ေစေတာ္မူ၏။
မိဖုရားဳကီး ခ်င္ျခင္းအာသာကို ေျပေပ်ာက္ေစ၏။
(မိဖုရားကိုခ်စ္တဲ ့စိတ္-မျမင္ရေသးေသာရင္ေသြးငယ္ကိုခ်စ္တဲ ့စိတ္ေတြကေတာ့စံတင္ေလာက္ပါေပ၏ ။ )ပညာရွိအမတ္တို ့က မိဖုရားဝမ္းတြင္းတြင္ကိန္းေနေသာသေႏၶသားသည္မင္းၾကီးအားသတ္မည့္သား
ဟု ့နိမိတ္ဖတ္ဳကသည္။ ေဝေဒဟီမိဖုရားဳကီးသည္ အဖသတ္မည့္သားကို မေမြးလို၍ ကိုယ္ဝန္ကိုဖ်က္ခ်ေသာ္
လည္း မပ်က္ခဲ ့။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကိမ္ၾကိမ္က်ိဳးစား၏-မပ်က္။
ဘုရင္ဳကီးသိေလေသာ္-သူ့အသက္ကိုသတ္လိုလ်ွင္လည္းသတ္ပါေစ။ မဖ်က္ပါလင္ ့- သား၏မ်က္နွာကိုျမင္လုိပါသည္ဟုဆို၏။
( ဒီေနရာမွာ မာမာေအးသီခ်င္းကေလး-ဗိမၳိသာရ-ခ်စ္ရတဲ့ဘုရင္ၾကီးချမွာ - - ) ကိုအရမ္းသတိရသြားပါသည္။
ဖြားျမင္ျပီးေသာ္ မင္းဳကီးသည္သားငယ္ကိုဳကည့္ျပီးပီတိျဖစ္၏။ ဖခင္ေမတၨာျဖင့္ ဳကင္နာစြာေစာင့္ေရွာက္၏။
သားေတာ္ငယ္စဥ္ကလက္မမွာခူနာေပါက္၍ကေလးငယ္မွာငိုေက်ြး၏။   သားေတာ္ကေလးမွာ-ေဆာက္တည္ရာမရျပည္ကိုက္ေဝဒနာခံရေသာအခါအနာသက္သာေအာင္လက္မကိုအာခံတြင္းျဖင့္
ဖခင္ဳကီးကငံုထားေပး၏။
( ယခုေခတ္တခ်ိဳ ့ေသာ- ဖခင္ေတြ-ညညေတြမွာကေလးငိုရင္ မိန္းမကိုရန္လုပ္ေသာဖခင္မ်ိဳးမဟုတ္ေပ။)
သားေတာ္ကေလးမွာဖခင္မင္းၾကီးကလက္ကေလးကိုငံုထား၍ေဝဒနာသက္သာျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားေလသည္။
ထိုသို ့အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္သားေတာ္ကေလးလက္မွခူနာသည္ျပည္ေပါက္သြားေလသည္။ ျပည္ပုတ္မ်ားကိုပါးစပ္
ဟ၍ေထြးထုတ္ျပစ္လ်ွင္သားေတာ္ကေလးအိပ္ယာမွနိုးသြားမည္စိုးေသာေၾကာင့္ မေထြးရက္ဘဲေသြးျပည္ပုတ္
တို ့ကို အာခံတြင္းအတြင္းမွာျမိဳခ်ျပစ္လိုက္ေလသည္။
ထိုသားေတာ္ကေလးသည္အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ အဇာတသတ္ အမည္တြင္၏။
ဘုရားကိုအျမဲတမ္းျပိဳင္ျပီးသူကသာအနိုင္ရလိုေသာေဒဝဒတ္အမိုက္နွင့္အေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾကသည္။
ေဒဝဒတ္သည္ အဇာတသတ္မင္းသားေလးကို ဘုန္းတန္ခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကိုျပျပီး တပည့္တပမ္းအျဖစ္ခံေစ၏။
ေဒဝဒတ္၏ဘုန္းတန္ခိုးတို ့ကိုျမင္ေတြ ့ရျပီး အဇာတသတ္မင္းသားကေလးသည္ ေဳကာက္ရြံ ့ျခင္း။ အံ ့ဳသ
ေလးစားျခင္းမ်ားစြာနွင့္ ေဒဝဒတ္ကို ဆရာတင္၏။
ေဒဝဒတ္က သူသည္ ဘုရားကိုသတ္ျပီး ဘုရားလုပ္မည္။
အဇာတသတ္မင္းက ဖခင္ဘုရင္ဳကီးသတ္ျပီး ဘုရင္လုပ္ရန္ေျပာသည္။
အဇာတသတ္မင္းက ဖခင္ကိုသတ္ရန္က်ိဳးပမ္း၏။ ဗိမၳိသာရမင္းသိေသာအခါ မင္းသားကိုဖမ္းျပီးစစ္ေဆးရာ
ေဒဝဒတ္ အဳကံေပးခ်က္အရ မင္းဳကီးကိုသတ္ရန္ဳကံမိေဳကာင္းေပၚေပါက္သည္။
ဗိမၳိသာရမင္းဳကီးကမင္းျဖစ္လို၍နဲ ့ေတာ့ ဖခင္ကိုသတ္ရန္မလို အဇာတသတ္ ကိုမင္းအျဖစ္ကိုအပ္ေတာ္မူ
ေလသည္။  ဒါကိုပင္ေဒဝဒတ္မင္းကစိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေနေပေသးသည္။ ထိုေဳကာင့္ ေဒဝဒတ္မင္းကအဇာတသတ္မင္းကို -ခမည္းေတာ္မင္းဳကီးရွိေနသေရြ ့အႎၨရယ္ရွိေနမည္။ ရန္ဆိုသည္မွာ
အဆံုးေရာက္ေအာင္ျပဳမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနရမည္ဟုေျပာဆို၍ ထီးနန္းစည္းစိမ္ လြဲအပ္ေပးေသာ ဗိမၳိသာရမင္း
ဳကီးကိုသတ္ရန္ အဇာတသတ္ကို ေသြးထိုးလွံဳ ့ေဆာ္၏။
                    အဇာတသတ္က ဖခင္ဳကီးအား ဓါးျဖင့္ခုတ္ျဖတ္ မသတ္ထိုက္သည္မဟုတ္ပါေလာဟုေျပာေသာ
အခါ ေနွာင္အိမ္သြင္းအက်ဥ္းထား၍ အာဟာရျဖတ္ သတ္ေသာ္ သူ ့အလိုလိုေသျခင္းျဖစ္၍ အျပစ္မရွိဟု -
အဳကံျပဳ၏။ အဇာတသတ္သည္ဆရာေဒဝဒတ္ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း ဖခင္ဘုရင္ဳကီးကို ဖမ္းဆီးျပီးေနာင္အိမ္အတြင္းသြင္းခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္မိဖုရားဳကီးမွတပါးမည္သူမ်ွ မဝင္မေတြ ့ရ။ အာဟာရေပး
ေက်ြးလ်င္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ထားရန္ အာဏာသားတို ့ကို ေစာင့္ဳကပ္ေစ၏။
မိဘုရားဳကီးသည္တင္းဳကပ္ေသာအေစာင့္အေရွာက္ေတြၾကားမွ အစားအစာမ်ားကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးခိုးေက်ြး၏။
ဖခင္ဳကီးမွာအစာအဟာရမွီဝဲေနရေသာေၾကာင့္မေသဘဲအသက္ထင္ရွားရွိေနသည္ကိုေတြ ့ျမင္ရေသာအခါ-
အက်ိဳးအေၾကာင္းစံုစမ္းရာ မိခင္ဳကီးကအစာအဟာရကိုေပးပို ့ေနေသာေဳကာင့္ျဖစ္သည္ကိုေတြ ့ရွိသြားသည္။ ထို ့ေဳကာင့္မိခင္ကိုပါ ဖခင္ဳကီးထံဝင္ေတြ ့ခြင့္ကိုပိတ္ပင္ခဲ ့သည္။
ဗိမၳိသာရမင္းဳကီးသည္ အနည္းငယ္ေသာ အာဟာရကိုမွ်မမွီဝရေသာ္လည္း ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားေသာေလွာင္အိမ္
ေနရာသည္ ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသံုးေတာ္မူရ  ဂိဇြၽကုတ္ေတာင္ထက္မွ ေက်ာင္းေနရာကို လွမ္းေမ်ွာ္ဖူး
ေမ်ွာ္နိုင္ေသာေနရာျဖစ္၍ စဳကႅဳကြရင္းဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္လ်က္ေန၏။
အသားအေရတို ့မွာ စိုေျပဝင္းပလ်က္ ေရွးယခင္ကထက္ပင္ သာလြန္တင့္တယ္ေတာ္မူ၏။
                                                 ထိုအေဳကာင္းအရာကို အဇာတသတ္မင္းသိေလေသာ္ ဖခင္ကိုလမ္းေလ်ွာက္
ခြင့္ စဳကႅဳကြခြင့္ပိတ္ပင္ေလသည္။ လမ္းမေလ်ွာက္နုိင္ရန္ ဖခင္၏ ေျခဖဝါးနွစ္ဖက္ကို ဓါတ္ထက္ထက္နွင့္ခြဲ၍
ဆားပက္ကာမီးရဲရဲမွာကင္ေလသည္။ ( ပါးကြက္သား-အာဏာသားတုိ ့သည္မင္းဒဏ္သင္ ့မွာေၾကာက္ေသာ
ေဳကာင့္သာလုပ္ရေပမည့္ မ်က္ရည္မဆည္နိုင္ေအာင္ ငိုေဳကြးၾကသည္။ ဘုရင္ဳကီးကို ရွစ္ခိုးေတာင္ပန္ျပီး
သား  အဇာတသတ္အာဏာကိုတည္ဳကရ၏။ )
ဗိမၳိသာရမင္းဳကီးသည္ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကို ျပင္းထန္စြာခံစားရျပီး နတ္ရြာစံကံေတာ္ကုန္ေလေတာ့သည္။
ထိုသို ့ေသာတခ်ိန္တည္းမွာပင္
အဇာတသတ္မင္းသားကေလး၏ မိဖုရားမွာသားေတာ္ကေလးဖြားျမင္ေလသည္။ ဖခင္ဘဝကိုေရာက္ရွိလာ
ေသာ အဇာတသတ္မင္းမွာ သားေတာ္ကေလးကို ရိုးတြင္းခ်င္ဆီစိမ့္ေအာင္ နွစ္သက္ၾကည္နူးလြန္းရကား-
ငါ၏ ဖခမည္းေတာ္သည္ ငါ ့ကိုဤသို ့ခ်စ္မခ်စ္သိလိုစိတ္ျဖစ္၏။ မယ္ေတာ္အပါးအခစားဝင္ကာေမးေလသည္
ထိုအခါ မိခင္ဳကီးက ငယ္စဥ္ကခူနာေပါက္ျပီးျပည္ပုတ္ေတြကိုမ်ိဳကာခ်ခဲ ့တဲ့အျဖစ္ေတြ ခ်စ္ျမတ္နိုးပံုအလံုးစံုကို
ျပန္လည္ေျပာျပေလေတာ့သည္။ အဇာတသတ္မင္းသည္ မိမိအမွားကိုသိျမင္ေတာ္မူ၍ ဖခင္ဳကီးကိုအက်ဥ္းစံ
ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္အမိန္ ့ေတာ္ခ်ေပမဲ ့ ေနာက္က်ခဲ့ေလျပီ။
ဖခင္မွာ နတ္ရြာစံကံေတာ္ကုန္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားၾကေလျပီ။
အဇာတသတ္မင္းသည္ ေနာင္တဳကီးစြာရ၍ ပူေလာင္ျခင္း-ဆင္းရဲျခင္းတို ့ခံစားရျပီး အိပ္မေပ်ာ္စားမဝင္ျဖစ္-
ျပီး စိတ္ဆင္းရဲဳကီးစြာ ဖိစီး၍ ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္ရေလသည္။
ဤသို ့ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ေဆးဆရာဇီဝကဳကားသိေသာအခါ သနားက်င္နာျခင္းမ်ားစြာျဖင့္အၾကံေကာင္း
မ်ားကိုေပး၏။ ဆရာဇီဝက၏ အဳကံေပးမွု ့နွင့္ ဘုရားရွင္ထံသို ့ေရာက္ျပီးျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ
သာမညဖလသုတ္ ေဒသနာကို နာဳကားရေလသည္။ ပိတုဃာ တကကံေဳကာင့္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ မရနိုင္
ဘဲ သရဏဂံုျမဲသည္ ့ ဥပသကာအျဖစ္သို ့သာေရာက္ရ၏။
အဇာတသတ္မင္းသည္ ဆရာမွား၍ မ်က္ေမွာက္သာမက သံသရာအထိ ဒုကၡဳကီးစြာျဖစ္ရသည္။
အေပါင္းအသင္းသည္အေရးၾကီးသည္ကိုပိုမိုသိျမင္ရေပသည္။
ထိုသို ့ဖခင္ကိုသတ္သည့္သား ေဒဝဒတ္ရဲ ့အေပါင္းအပါ -အဇာတသတ္မွာေကာင္းေသာအက်င့္သူ ့မွာရွိေန
သည္ဆိုခဲ ့ရင္ သင္ယံုမည္ေလာ---------
မွန္ပါသည္။ အဇာသတ္မင္းဳကီးအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနသည္ ့ရာဇျဂိဳုလ္ျမိဳ ့ထဲတြင္ မီးခဏခဏေလာင္သည္ကို
ဳကားသိရသည္။ ထိုေဳကာင့္အမိန္ ့အသစ္ထုတ္ေလေတာ့သည္။
မည္သည့္အိမ္ကမီးစေလာင္ေလာင္-ျမိဳ ျပင္ကိုအထုတ္ခံမည္ဟု ့မိန္ ့ဆိုခဲ ့သည္။
ထိုအမိန္ ့ကိုထုတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဇာတသတ္မင္းဳကီး ေနေသာနန္းေတာ္မွမီးစေလာင္ေလေတာ့သည္။
ထိုအခါ အဇာတသတ္မင္းဳကီးသည္ သူထုတ္ခဲ ့ေသာအမိန္ ့အတိုင္းျမိဳ ့ျပင္ကိုထြတ္၍ေနေလေတာ့သည္။
တကယ္ကို ကတိတည္ေသာမင္းတစ္ပါးျဖစ္ေလသည္။
အဇာတသတ္မင္းဳကီး၏နန္းေတာ္သစ္မွာ ရာဇျဂိဳလ္မွာရွိေသာျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတည္ေနရာ (ရာဇျဂိဳလ္ျမန္မာေက်ာင္း) နွင့္မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္တြင္တည္ရွိေလသည္။

                                                                    ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း( ရာဇျဂိဳလ္ )


ျမင္ရေသာအုပ္တံတိုင္း၏တဖက္တြင္ရွိေသာေနရာမွာ အဇာတသတ္မင္း၏နန္းေတာ္သစ္ေနရာျဖစ္သည္။တစ္ဖက္ကျမင္ေနရတဲ ့ျမင္ကြင္းက အတားအစီးေတြမ်ားေနလို ့ထံုးစံအတိုင္းအုပ္တံတိုင္းေပၚမွတက္ျပီး
ဓါတ္ပံုရိုက္ယူခဲ ့ရပါသည္။ ဟိုဖက္ကိုသြားဖို ့ကေတာ့မလြယ္ကူဘူးေလ။


ေတာ္ေတာ္ကေလးက်ယ္ဝန္းသည္ကိုေတြ ့ျမင္ရေပသည္။ က်န္တဖက္မွလွမ္းရိုက္ထားလိုက္ေသာပံုပါ။


No comments: