Saturday, October 31, 2009

လြမ္းေနတတ္သူတေယာက္


မင္းနဲ့ဟိုး-----ေ၀း-----ေ၀း
တေနရာကေန
မင္းအတြက္
စိတ္ေတြပူေနျပီး
လြမ္းေနတတ္တဲ့
လူတေယာက္
ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာ
သိေနေပးပါေနာ္။

ဂ်စ္တူး(မံုရြာ)

Wednesday, October 28, 2009

အရင္ေခတ္က ဆက္သၾယ္ေရး

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "ကဵေနာ္တုိႛ ေခတ္ကဆုိ (၁၉၆၃-၁၉၆၄) ခုႎႀစ္မဵားေလာက္ အထိ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလးကုိ ည ၉ နာရီ ေကဵာ္ရင္ ဖုန္းေဴပာလုိႛ မရေတာ့ပၝဘူး။ စေန၊ တနဂႆေႎၾေနႛေတၾ ဆုိရင္ ညေန ၆ နာရီထိပဲ ေဴပာလုိႛ ရပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ ညဘက္မႀာ မႎၩေလးမႀာ ဘယ္ေလာက္႒ကီးတဲ့ သတင္း႒ကီးပဲ ဴဖစ္ေန ဴဖစ္ေန ရန္ကုန္ကုိ သတင္းပုိႛလုိႛ မရေတာ့ပၝဘူး။ အလားတူပဲ ကမာၲ႒ကီးရဲႚ တေနရာရာမႀာ ဧရာမ သတင္း႒ကီး တခု ဴဖစ္ပၾား ေပၞေပၝက္ေနလည္း မႎၩေလးက သတင္း စာတုိက္ေတၾကို ရန္ကုန္က သတင္းလႀမ္းပုိႛလိုႛ မရေတာ့ပၝဘူး။ … … … ကဵေနာ္တုိႛ ေခတ္က ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး သတင္းပုိႛရင္ မနည္း႒ကီး ကုန္းေအာ္တာေတာင္ တဖက္က ပီပီသသ ဳကားရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္ငူ အိတ္ခဵိန္းတိုႛ မိတီၪလာ အိတ္ခဵိန္းတုိႛက ေအာ္ပေရတာေတၾက ဳကားကဝင္႓ပီး ေဴပာေဴပာ ေပးဳကရေသးတာ" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း


အေတၾႚအဳကံႂ

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "လူငယ္ေတၾက လူ႒ကီးေတၾကုိ အပူကပ္တဲ့ အခၝတုိင္း 'ကဵေနာ္တုိႛက ဆရာတုိႛကုိ အားကုိး ေနရတာပၝ' လုိႛ ေဴပာေလ့ရႀိပၝတယ္။ ဒၝမေကာင္းပၝဘူး။ ဒီလုိ သူတပၝးကုိ မႀီခုိ အားကုိးတဲ့ စိတ္ဓာတ္မဵိႂး လုံးဝ မရႀိအပ္ပၝဘူး။ မႀီခုိအားကုိးစိတ္ လၾန္ကဲရင္ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသၾး အစၾမ္းအစေတၾ ဴပႃထၾက္ မလာႎုိင္ပၝဘူး။ ဳကာေတာ့ လူဟာ 'တုံး' သၾား႓ပီး လုံးလုံးသုံးမရေအာင္ ဴဖစ္သၾားတတ္တယ္။ သူတုိႛကုိ အဴပစ္တင္ရင္ လူငယ္ေတၾက 'ကဵေနာ္တိုႛမႀာ အေတၾႚအဳကံႂ မရႀိေသးလုိႛပၝ' ဴပန္႓ပီး ေဴဖေလ့ရႀိတယ္။ အေတၾႛအဳကံႂ မရႀိသူက ပုိ႓ပီးေတာင္ ကုိယ္တုိင္ လုပ္သင့္တယ္ မဟုတ္ဘူးလား" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း


ဒီကေနႛေခတ္ ဆက္သၾယ္ေရး

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "အခုေခတ္ေတာ့ အဂႆလန္နဲႛ ဥေရာပတုိက္မႀာ ဴမန္မာအခဵိန္ သန္းေခၝင္ေကဵာ္ တခဵက္ခၾဲ ႎႀစ္ခဵက္မႀ စကန္႓ပီး မနက္ ေလးနာရီေလာက္မႀ ႓ပီးတဲ့ ေဘာလုံးပၾဲ အႎုိင္ အ႟ႁံးကုိေတာင္ ရန္ကုန္နဲႛ မႎၩေလး ႒ကိႂးစား အားထုတ္မႁနဲႛ စာဖတ္ ပရိသတ္ အေပၞ တာဝန္ေကဵမႁ ရႀိတဲ့ စာနယ္ဇင္းမဵားရဲႚ စာမဵက္ႎႀာေတၾေပၞမႀာ ေဖာ္ဴပ ေပးႎုိင္လာဳကပၝတယ္။ ဒၝအဴပင္ ႎုိင္ငံဴခား တုိင္းဴပည္က လူ သုံး ေလးေယာက္နဲႛ တ႓ပိႂင္တည္း 'တယ္လီကၾန္ဖရင့္' လုပ္႓ပီး သတင္း ကိစၤေတၾ ေမးဴမန္း ေဆၾးေႎၾးခဵင္ရင္လည္း ရပၝတယ္" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း


ေတာ္ ေကာင္း

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "ဘယ္ႎုိင္ငံ ဘယ္လူမဵိႂးမႀာ မဆုိ သိပ္ေတာ္ သိပ္တတ္ သိပ္ခ႗န္တဲ့ လူမဵိႂးေတၾ ရႀိသလုိ သူေတာ္စင္ (Saint) လုိႛေတာင္ ထင္မႀတ္ေလာက္တဲ့ လူ႟ုိး လူေကာင္းေတၾလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေတာ္လည္းေတာ္ ေကာင္းလည္းေကာင္းတဲ့ လူမဵိႂးကေတာ့ အင္မတန္ ရႀားပၝတယ္။ လူငယ္ေတၾကို ေကာင္းလည္းေကာင္း ေတာ္လည္းေတာ္ ဴဖစ္ေစခဵင္တယ္။ မလၾယ္တာ မႀန္ေပမယ့္ ရည္မႀန္းခဵက္ ရႀိရႀိနဲႛ ႒ကိႂးစားဳကေစခဵင္တယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ ႎုိင္ငံရဲႚ စာနယ္ဇင္း ေလာကကုိ ဒီေန ့လူငယ္ေတၾက ဦးေဆာင္ သၾားဳကရမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ 'ေတာ္ ေကာင္း' ေတၾ မဵားမဵား ထၾက္လာေအာင္ ႒ကိႂးစားဳကပၝလုိႛ တုိက္တၾန္းပၝတယ္" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း


မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "စာနယ္ဇင္းသမား ဆုိတာ စာဖတ္ ပရိသတ္ ဴပည္သူလူထုရဲႚ မဵက္ႎႀာ တခုတည္းကုိသာ ဳကည့္ရပၝတယ္။ အစုိးရေတၾ ႎုိင္ငံေရး ပၝတီ ေတၾရဲႚ မဵက္ႎႀာကုိ မဳကည့္ရပၝဘူး။ ေဳကာ္ဴငာရႀင္ေတၾရဲႚ မဵက္ႎႀာကုိလည္း မဳကည့္ရပၝဘူး။ စာဖတ္ ပရိသတ္ ဴပည္သူလူထု သိခဵင္တာေတၾနဲႛ သိသင့္ သိထုိက္တာေတၾကို အမႀန္အတုိင္း တိတိကဵကဵ ရႀင္းလင္း ဴပတ္သားစၾာ အဴမန္ဆုံး ေဖာ္ဴပေပးႎုိင္ဖုိႛပဲ တာဝန္ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝက လၾဲ႓ပီး တဴခား ဘာတာဝန္မႀ မရႀိပၝဘူး။ ဒီေနႛ တခဵိႂႚ ေဴပာေလ့ေဴပာထရႀိတဲ့ (အထူးသဴဖင့္ အႎုပညာနယ္က လူေတၾ ေဴပာတတ္တဲ့) 'စာနယ္ဇင္း ဆုိတာ အႎုပညာသမားေတၾနဲႛ ဴပည္သူလူထုကုိ ေပၝင္းကူး ဆက္သၾယ္ေပးတဲ့ အရာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အႎုပညာသမားေလးေတၾကုိ ေဴမေတာင္ ေဴမၟာက္ေပးတဲ့ အရာ ဴဖစ္ပၝတယ္' ဆုိတဲ့ စကားဟာ လုံးဝ မႀားပၝတယ္။ ေပၝင္းကူး ဆက္သၾယ္ေပးတဲ့ အလုပ္၊ ေဴမေတာင္ေဴမၟာက္ေပးတဲ့ အလုပ္ေတၾကုိ လုပ္ေပးတာက ပီအာ (PR) ကုမၯဏီေတၾ၊ အႎုပညာသမားရဲႚ ေအးဂဵင္းေတၾနဲႛ ေဳကာ္ဴငာ ကုမၯဏီေတၾသာ ဴဖစ္တယ္။ စာနယ္ဇင္းေတၾရဲႚ အလုပ္ မဟုတ္ပၝဘူး။ … … … သတင္းစာ၊ ဂဵာနယ္ ဖတ္တယ္ ဆုိတာက 'အဴဖစ္မႀန္'၊ 'သတင္းမႀန္'၊ 'အေဳကာင္းအရင္းမႀန္' ဆုိတဲ့ 'မႀန္သုံးမႀန္' ကုိ သိခဵင္လုိႛသာ ဴဖစ္တယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ စာနယ္ဇင္းေတၾရဲႚ တာဝန္က အဲဒီ 'မႀန္သုံးမႀန္' ကုိ တိတိကဵကဵ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ တင္ဴပ ေပးႎုိင္ဖုိႛသာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝကလၾဲ႓ပီး တဴခား ဘာတာဝန္မႀ မရႀိပၝဘူး" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း

ရုိးသားမႁနဲႛ ကဵင့္ဝတ္

သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းက၊ … "စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္းမႀာ '႟ုိးသားမႁ' က အေရး႒ကီးဆုံး အေဴခခံ လုိအပ္ခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ လူငယ္ လူသစ္ေတၾကို ေလ့ကဵင့္ သင္ဳကား ေပးရာမႀာလည္း 'ကဵင့္ဝတ္' ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ အထူး အေလးထား႓ပီး သင္ဳကား ေပးေစလုိပၝတယ္။ 'ကဵင့္ဝတ္' ဆုိတာ လူသားမဵား အတၾက္ ရဟန္းသံဃာမဵားရဲႚ 'ဝိနည္း' လုိပဲ အင္မတန္ အေရး႒ကီးပၝတယ္။ ရဟန္း သံဃာမဵား 'ဝိနည္း' နဲႛ အညီ ေနထုိင္ ကဵင့္ဳကံပၝမႀ သာသနာ တင့္တယ္ပၝတယ္။ စာနယ္ဇင္းသမားမဵား 'ကဵင့္ဝတ္' နဲႛ ညီပၝမႀ စာနယ္ဇင္းေလာက ကဵက္သေရ ရႀိပၝတယ္" … လိုႛ 'မႀန္သံုးမႀန္ႎႀင့္ စာနယ္ဇင္းသမား' ေဆာင္းပၝး (ေပဖူးလၿာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၀၉) မႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။
သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္း


Tuesday, October 27, 2009

မိန္းမလွမ်က္ေစာင္းဒီကေန့
ဓါတ္ပံုေတြကူးရင္းနဲ့မိန္းမလွေလးတေယာက္ရဲ့ဓါတ္ပံုကိုကူးရတယ္။
ေတာ္ေတာ္ကေလးလွပါတယ္။
မ်က္ႏွာကေလးကသိပ့္ခ်စ္ဖို့ေကာင္းတာဘဲ။
ျပံဳးလိုက္ရင္ေတာ္ေတာ္ကေလးလွတယ္ဗ်။
ေမးနားမွာလည္းမွည့္နက္နက္တလံုးကေနရာယူထားေသးတယ္။
ပါးခ်ိဳင့္ကေလးကလည္းပါးနွစ္ဖက္စလံုးမွာပါတယ္။
ရုပ္ရွင္မင္းသမီးခ်ိဳျပံဳးေလာက္ေတာ့ပါးခ်ိဳင့္ကမခြက္ဘူး။
ဂ်စ္တူးစိတ္ထဲမွာသူကေလးကိုဓါတ္ပံုလွလွကေလးေတြရိုက္ေပးခ်င္လိုက္တာဗ်ာ။
ညေနပိုင္းေရာက္ေတာ့---
သူကေလးဓါတ္ပံုေတြလာေရြးတယ္။
( ဟ ဟ ဟ - ေပ်ာ္လိုက္တာ-စိတ္ထဲကေပါ့ ) အျပင္မွာတကယ္ေတြ ့ရတာကိုးဗ်။
သူ့ဓါတ္ပံုျဖတ္ပိုင္းကေလးနဲ့ကူးျပီးသားဓါတ္ပံုအိပ္ကေလးနဲ့နံပါတ္ေတြတိုက္ၾကည့္ျပီး-သူ့ဓါတ္ပံုေတြမွန္တယ္ဆိုမွ
ဓါတ္ပံုအိပ္ကေလးကိုသူ့ကိုေပးလိုက္တယ္။သူကေလးက * ပလပ္စတစ္အိပ္တလံုးထပ္ေတာင္းတယ္ *
အဲဒါနဲ့ဂ်စ္တူးလည္းပလပ္စတစ္အိပ္ေနာက္တလံုးထပ္ေပးလိုက္တယ္။
အဲလိုေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္အတူတူမွာဘဲေနာက္ထပ္ဓါတ္ပံုေရြးတဲ့သူလာေတာ့ထံုးစံအတိုင္းျဖတ္ပိုင္းကေလးယူျပီး
ဓါတ္ပံုအိပ္ေရြးေပးေနမိတယ္။သူကေလးကမျပန္ေသးဘူးဗ်-အဲဒီအတိုင္းဘာမွမလုပ္ဘဲရပ္ေနတယ္။
သူ့ေနာက္ကဓါတ္ပံုလာေရြးတဲ့သူကိုသူလိုဘဲဓါတ္ပံုေတြစစ္ေပးေနတံုး-
သူ့ဓါတ္ပံုအိပ္ကေလးနဲ့ပလပ္စတစ္အိပ္ကေလးကိုေစာင့္ေအာင့္ယူသြားျပီး-
မ်က္နွာကေလးမဲ့ကာမ်က္ေစာင္းလွလွကေလးဂ်စ္တူးကိုထိုးသြားတယ္-
သူကေလးသာနဂါးမကေလးသာဆိုရင္အဲဒီမ်က္ေစာင္းကဂ်စ္တူးတကိုယ္လံုးျပာက်သြားနိုင္တယ္။
တကယ္ပါဘဲဗ်ာ။
ဂ်စ္တူးလည္းဘယ္လိုမွနားမလည္နိုင္ဘူး။
* ငါဘာမ်ားအမွားလုပ္လိုက္လို့ပါလိမ့္ *
ဓါတ္ပံုေရြးသူေတြရွင္းသြားေတာ့မွသူကေလးဘာ့ေၾကာင့္မ်က္ေစာင္းထိုးသြားသလဲဆိုတာစဥ္းစားမိေတာ့တယ္။
သူ့ေတာင္းတဲ့ပလပ္စတစ္အိပ္ကေလးထဲကိုသူ့ဓါတ္ပံုေတြထည့္မေပးလိုက္လို့ကိုး။
မိန္းမလွကေလးေတြကသူ့တို့ကိုသူမ်ားထက္ပိုျပီးဂရုစိုက္တာလိုခ်င္တာကိုးဗ်။
ဂ်စ္တူးကအလိုက္မသိတာဂ်စ္တူးအမွားေပါ့ဗ်ာ။
ဒါေပမဲ့----
သူ့မ်က္ေစာင္းထိုးလိုက္တဲ့ပံုကေလးကိုဓါတ္ပံုရိုက္လိုက္ခ်င္ေသးတယ္။
အင္း----မိန္းမလွမ်က္ေစာင္းဆိုတာဒါထင္ပါရဲ ့--

Wednesday, October 21, 2009

တကယ့္ကိုယ္ေတြ့


မေရးခ်င္ဘူးဗ်ာ(စာမေရးတတ္လို့ပါ)
ရင္ထဲကခံစားခ်က္ရွိလာေတာ့လည္းေရးလိုက္မိတယ္။
ဒီလိုဗ်
ဂ်စ္တူးကဓါတ္ပံုဆိုင္မွာအလုပ္လုပ္တယ္-ဓါတ္ပံုရိုက္တယ္-ကူးတယ္-ပိုက္ဆံလည္းသိမ္းရတယ္-အုပ္စံုဆိုပါစို ့----
ဒီစလံုးမွာ ဝယ္သူကအျမဲတမ္းမွန္ တယ္လို့ဆိုထားတယ္-ဘယ္လိုဘဲေရာင္းသူကမွန္မွန္ဘာမွျငင္းခ်က္မရွိရဘူးလို့ဆိုထားတယ္။
အထူးသျဖင့္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဝယ္သူအားေပးမွ ေရာင္းသူအားရွိမွာကိုးဗ်-သီးခံရမယ္-ခ်ိဳသာရမယ္-စိတ္ရွည္ရမယ္တဲ့။
ထားပါေတာ့---
အခုျဖစ္တာက မေန ့ကဗ် တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ( ၁၈ - ၀၉ - ၂၀၀၉ )ရက္ေန့ကျဖစ္တာ-
ဒီလိုဗ်ာ-
ဓါတ္ပံု(ပတ္စ္ပို့ပံု)လာရိုက္တယ္။ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံတဲ့သူကရည္ရည္မြန္မြန္အမ်ိဳးသားတေယာက္ပါဗ်ာ-ေနာက္ျပီးေတာ့အဲဒီလူကတရုပ္လူမ်ိဳး-အသက္က ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါးရွိေလာက္ျပီလို့ထင္တယ္။
ဂ်စ္တူးဘဲရိုက္ေပးလိုက္တာပါ။သူကစျပီးဆိုင္ထဲကိုဝင္လာကတည္းကိုကသူဓါတ္ပံုတပံုေကာင္းေကာင္းလိုခ်င္ေၾကာင္း-
ေကာင္းေကာင္းရိုက္ေပးေစလိုေ႒ကာင္း- အဲလိုေျပာခဲ့တာပါ။ဂ်စ္တူးဓါတ္ပံုရိုက္ေတာ့လည္းဂ်စ္တူးခိုင္းသလို ေခါင္းအေနအထား
ပုခံုးအေနအထားေတြ-မ်က္နွာအေနအထားေတြကိုလုိအပ္သလိုျပဳျပင္ေပးပါတယ္။ဓါတ္ပံုလည္းရိုက္ျပီးေရာ----
သူကဒီေနရာကေလးမွာခဏထိုင္ပါရေစ-သူေညာင္းလာလို့လို့ေျပာပါတယ္။ အျပင္မွာထိုင္စရာလည္းမရွိေတာ့ထိုင္ေပါ့လို့ဂ်စ္တူး
လည္းေျပာလိုက္တယ္-အမွန္ေတာ့အဲဒီေနရာမေျပာနဲ့အခန္းထဲကို ဓါတ္ပံုရိုက္သူတေယာက္ကလြဲလို့က်န္တဲ့သူမ်ားဝင္ခြင့္မရွိပါ။
ဆိုင္က႒ကီးေပမည့္လည္းထိုင္ခံုမေပးထားေတာ့ထိုင္ဖို့အခက္အခဲပါဘဲ။ ဂ်စ္တူးေတာင္အျမဲတမ္းလိုလိုမတ္တတ္ရပ္ေနရသူပါ။
(ဓါတ္ပံုကူးတဲ့အခ်ိန္ကေလးဘဲထိုင္ကူးရတာပါ။)
အဲဒီမွာ--ဆိုင္ရဲ့မန္ေနဂ်ာတရုပ္က အဲဒီမွာထိုင္လို့မရေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ပထမေတာ့ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာျပတာပါ။
ေနာက္ေတာ့မွေဒါသထြက္ျပီးေအာ္ေတာ့တာပါဘဲဗ်ာ-(စိတ္မရွည္လိုက္တာ)
အဲဒီဓါတ္ပံုလာရိုက္တဲ့လူကလည္းသူမထြက္သြားခ်င္ေၾကာင္း-သူ့အသက္႒ကီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း-
အျပင္မွာထိုင္စရာမရွိလို့အခုလိုအတြင္းထဲလာျပီးထိုင္ေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။
ဒါနဲ့သူ့ကိုဆိုင္မန္ေနဂ်ာၾကီးကေအာ္ေတာ့တာဘဲဗ်ိဳ ့။
ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံတဲ့သူက နင္တို့ဆိုင္ကိုဘယ္ေတာ့မွငါလာဓါတ္ပံုမရိုက္ေတာ့ဘူး လို့ေျပာတယ္။
ဆိုင္မန္ေနဂ်ာကလည္း ငါဂရုမစိုက္ဘူး-လို့ျပန္ေျပာတယ္။မန္ေနဂ်ာကလည္းထြက္သြားဖို့နွင္ထုတ္-ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံတဲ့သူကလည္းလံုးဝထြက္မသြားဘူး၊မန္ေနဂ်ာေျပာသမွ်ကိုအကုန္လံုးျပန္လွန္ေျပာနဲ့သူတို့နွစ္ေယာက္အဲဒီမွာအေျခအတင္စကားေတြမ်ားၾကေရာဆိုပါစို့ဗ်ာ။
ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံသူကလည္းလံုးဝထြက္မေပးဘူး။သူ့ဓါတ္ပံုျပီးတဲ့အထိကိုဆိုင္ထဲမွာေနျပစ္လိုက္တယ္။
မ်က္ႏွာပူျပီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတာကဂ်စ္တူးပါ။ဘယ္လိုမွေျဖရွင္းတတ္လို့ဆိုင္ေနာက္ဘက္ခန္းထဲဝင္ေနလိုက္မိတယ္။
စိတ္ထဲကလည္း-မန္ေနဂ်ာၾကီးကိုအျပစ္တင္ေနမိတယ္။၁၅မိနစ္ေလာက္ကေလးေစာင့္ေနခိုင္းလိုက္တာဘာျဖစ္သြားမွာမို့လို့လည္းဗ်ာ။
ေနာက္ျပီးအသက္ၾကီးေနျပီ။ပိုက္ဆံေကာင္တာနားကေလးကိုရပ္ေနတာ၊ထိုင္ေနတာလဲမဟုတ္၊ခြင့္ျပဳ့လိုက္ျပီးေရာ။
ေနာက္ျပီးေတာ့ကိုယ္ဆိုင္ကိုလာေရာက္အားေပးတာကို။ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံရမွာေပါ့။အခုေတာ့ဗ်ာ။
အကယ္လို့မ်ားအခုအေျပာခံေနရသူဟာဂ်စ္တူးအေဖမ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္----သားသမီးတေယာက္အေနနဲ့စိတ္ထဲမွာဘယ္လိုမ်ားခံစား
မိပါပါလိမ့္။ေၾသာ္--စကၤာပူသားအခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာတရားေခါင္းပါးလိုက္တာ။မန္ေနဂ်ာၾကီးလည္းေနာင္တခ်ိန္အခုလိုအသက္ၾကီး
လာတဲ့အခါအဲလိုအေျပာခံရမွာစိတ္မပူပူလား။သက္ျပင္းေတြအခါခါခ်မိရက္သားနဲ့ဒီကေန့စိတ္ထဲမွာဝမ္းနည္းလိုက္တာဗ်ာ-
ေတာ္ေတာ္ကေလးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတာ။ခဏၾကာေတာ့(ဓါတ္ပံုကူးျပီးေလာက္တဲ့အခ်ိန္)ေလာက္႒ကမွဂ်စ္တူးလည္း
ဆိုင္ေရွ့ကိုထြက္လာတယ္။ဓါတ္ပံုလာရိုက္တဲ့လူၾကီးမရွိေတာ့ဘူး။သူ့ဓါတ္ပံုရလို့ျပန္သြားျပီထင္ရဲ့။(ဘယ္သူ့ကိုမွမေမးျဖစ္ဘူး)
ဒီလိုနဲ့အလုပ္ေတြဆက္လုပ္ေနတံုး---ဖုန္းဝင္လာတယ္၊ေခၚတဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကနိုင္ငံျခားကေခၚလိုက္တာ။
ဖုန္းေကာက္ကိုင္လိုက္ေတာ့အသံပိုင္ရွင္ကအမိန္သံပါပါနဲ့
" ဂ်စ္တူး " ဆိုျပီးေတာ့စျပီးစကားေျပာတယ္။
ဂ်စ္တူးကလည္း " တင္ပါဘုန္းဘုန္း " ဆိုျပီးဂ်စ္တူးလည္းျပန္ထူးလိုက္တယ္။
(ဒီလိုေခၚသံ၊ဒီလိုအမိန့္သံပါပါနဲ့ကအေမရိကားကဆရာေတာ္တပါးရဲ့အသံနဲ့ေတာ္ေတာ္တူတယ္။)
အဲဒီဘုန္း႒ကီးဘဲေနမွာဘဲဆိုျပီးအဲလိုျပန္ထူးလိုက္တာ။
(နိုင္ငံျခားကေနအမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ဂ်စ္တူးစီကိုဘုန္းၾကီးေတြဘဲဖုန္းဆက္ၾကတာကိုး၊)
" က်ေနာ္ဘုန္းဘုန္းမဟုတ္ဘူး။က်ေနာ္ဘယ္သူလဲသိလား " လို့ေမးတယ္။
ဒီအသံကိုမရင္းနွီးေတာ့ခက္ေနတယ္။ကိုရီးယားကေနဆက္ေနတာပါတဲ့-----
အဲဒါနဲ့စကားေတြဆက္ေျပာျဖစ္သြားတယ္။ခဏကေလးပါ။
ဒါေပမဲ့စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာစကားေျပာလိုက္ရလို့စကားေျပာအဆင္မေျပျဖစ္ေနမယ္ဆိုတာဂ်စ္တူးသိေနပါတယ္။
နဂိုကမွစကားေျပာအဆင္မေျပတတ္သူ-စိတ္တိုျမန္သူ(ဓါတ္ပံုရိုက္တာကလြဲရင္စိတ္မရွည္တတ္ပါဘူး)ဂ်စ္တူးပါဗ်ာ-
အဲဒီေန့ကအလုပ္ခ်ိန္ျပီးေတာ့တေန့လံုးစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရင္းမ်ားစြာနဲ့အိမ္ျပန္လာခဲ့ရတယ္။Saturday, October 17, 2009

ဓါတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ၀င္ခ်င္လ်ွင္Sony ကက်င္းပတဲ့ဓါတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ၀င္ခ်င္လ်ွင္

ျပည္တြင္းျပည္ပကဓါတ္ပံု၀ါသနာရွင္မ်ားနဲ႔ေၾကးစားမ်ားအားလံုးဆႏၵရွိလို႔ျပိဳင္ပြဲ၀င္ခ်င္ရင္ေတာ့
ေလာေလာဆယ္ Sony World Photography Awards Cannes 2010 က်င္းပေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ျပိဳင္ပြဲ၀င္မယ့္ပံုေတြကေတာ့လက္ရွိ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ထဲမွာရိုက္ထားတဲ့ပံုေတြပဲျဖစ္ရမွာပါ။
၀ါသနာရွင္မ်ားအေနနဲ႕ ဒီေနရာ http://www.worldphotographyawards.org/register.aspx?type=1
မွာသြားေရာက္ျပီးျပိဳင္ပြဲ၀င္လို႔ရပါတယ္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေၾကးစားသမားမ်ားအတြက္ကေတာ့ ဒီေနရာ http://www.worldphotographyawards.org/register.aspx?type=2
မွာသြားေရာက္ျပီးျပိဳင္ပြဲ၀င္လို႔ရပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ျပိဳင္ပြဲကိုေသာၾကာေန႔ ၄.၁၂.၂၀၀၉ ေနာက္ဆံုးထားျပီး၀င္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဓါတ္ပံုသံုးပံုအထိျပိဳင္ဆိုင္နိုင္ပါတယ္။

Friday, October 9, 2009

လူငယ္ ဘေလာ့နွင့္ လူထုဂ်ာနယ္လစ္


လူငယ္ ဘေလာ့ႎႀင့္ လူထုဂဵာနယ္လစ္


… ☻ "စာနယ္ဇင္း ကဵင့္ဝတ္ေတၾ ေရးခဲ့သလို ဘေလာ့ဂၝ ကဵင့္ဝတ္ဆို႓ပီး ေရးပၝဦး ခင္ဗဵ။ အခု ဘေလာ့ေတၾ သိပ္မဵားလာ႓ပီး တခဵိႂႚက မဟုတ္မဟတ္ေတၾခဵည့္ ေရးေနဳကတယ္" ☻ … [ရနံႛသစ္ မဂၢဇင္း၊ အမႀတ္ (၉)၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္၊ ထုတ္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး လူထုစိန္ဝင္းရဲႚ "လူငယ္ ဘေလာ့ႎႀင့္ လူထုဂဵာနယ္လစ္" ေဆာင္းပၝးကို ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]
လူငယ္ ဘေလာ့ႎႀင့္ လူထုဂဵာနယ္လစ္

"စာနယ္ဇင္း ကဵင့္ဝတ္ေတၾ ေရးခဲ့သလို ဘေလာ့ဂၝ ကဵင့္ဝတ္ဆို႓ပီး ေရးပၝဦး ခင္ဗဵ။ အခု ဘေလာ့ေတၾ သိပ္မဵားလာ႓ပီး တခဵိႂႚက မဟုတ္မဟတ္ေတၾခဵည့္ ေရးေနဳကတယ္"


လူငယ္ စာနယ္ဇင္းသမားေလး တစု ေရာက္လာ႓ပီး ေဴပာလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စာနယ္ဇင္း ကဵင့္ဝတ္ေတၾ အေဳကာင္း အ႓မဲလိုလို ေရးေနတာေဳကာင့္ ခုလို ေဴပာလိုက္တာပၝ။ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတၾ ဘေလာ့ေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္ ဖတ္႟ႁေနသူ ဴဖစ္ေတာ့ သူတိုႛ ေဴပာသလို ဘေလာ့ေတၾ ေသာင္းခဵီ ရႀိေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ အေတာ္မဵားမဵားကလည္း မဖၾယ္မရာေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တခဵိႂႚဆို ညစ္ညမ္းတာေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။


လူထု ဂဵာနယ္လစ္ေတၾ


ဘေလာ့ ဆိုတာေတၾ ေပၞေပၝက္လာတာ သိပ္မဳကာလႀေသးပၝဘူး။ ကၾန္ပဵႃတာ သံုးႎိုင္သူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့ေတၾ လုပ္လိုႛရတာေဳကာင့္ အခဵိန္ေပးႎိုင္သူတိုင္း၊ ဝၝသနာပၝသူတိုင္း ဘယ္သူမဆို လုပ္ႎိုင္ဳကပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ လူငယ္ေလးေတၾက အမဵားဆံုး လုပ္ဳကပၝတယ္။ တခဵိႂႚက သတင္းေတၾ ဖလႀယ္ဳကတယ္။ တခဵိႂႚက ေဖဵာ္ေဴဖေရး အတၾက္၊ တခဵိႂႚက ပညာေရး အတၾက္ လုပ္ဳကတယ္။ လူတိုင္း လုပ္လိုႛရတာေဳကာင့္ ဒီလိုလုပ္တဲ့ ဘေလာ့ဂၝေတၾကို တခဵိႂႚက 'လူထု ဂဵာနယ္လစ္' (Citizen Journalist) လို အမည္တပ္ ေပးဳကတယ္။ စ စခဵင္းေတာ့ အေပဵာ္ လုပ္ဳကတာပၝ။ လုပ္ရင္း လုပ္ရင္းနဲႛ ေနာက္ေတာ့ တကယ္ ဝၝသနာ ပၝသၾား႓ပီး၊ တကယ္ကို ပံုမႀန္ ဘေလာ့ေတၾ ေထာင္႓ပီး သတင္း အလုပ္လုပ္တဲ့ ဘေလာ့ဂၝေတၾ ေပၞေပၝက္လာခဲ့ပၝတယ္။


ရင္ဖၾင့္ေနရာ


ဘေလာ့ဂၝေတၾဟာ အမဵားအားဴဖင့္ လူငယ္ေလးေတၾ ဴဖစ္ဳကတယ္။ တခဵိႂႚက သတင္းအလုပ္ကို ဝၝသနာပၝလိုႛ လုပ္ဳကတာ။ တမင္တကာကို မဟုတ္မဟတ္ မေတာ္မေလဵာ္ေတၾ လုပ္သူ အခဵိႂႚလည္း ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေသာင္းခဵီေနတဲ့ ဘေလာ့ေတၾထဲမႀာ သိပ့္အမဵား႒ကီးေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး အမဵားစုကေတာ့ လူငယ္ေလးေတၾ အေပဵာ္တမ္း လုပ္ဳကတာမိုႛ သင့္ မသင့္၊ ေတာ္ မေတာ္၊ တင့္တယ္၏ မတင့္တယ္၏၊ မစဥ္းစားတတ္လိုႛ မေလဵာ္မကန္ ဴဖစ္ေနတာေတၾသာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘေလာ့ အင္တာနက္တိုႛ ဆိုတာေတၾကို စ႓ပီး သံုးႎိုင္ဳကတာ ဘာမႀ မဳကာေသးပၝဘူး။ ဒီေတာ့ လူငယ္ေလးေတၾ အဖိုႛ ကစားစရာ အ႟ုပ္ရသလို ေဆာ့လိုႛ၊ ကစားလိုႛ အားမရႎိုင္ေအာင္ ဴဖစ္ဳကတာ သဘာဝကဵပၝတယ္။


စမ္းသပ္မႀ ေတၾႚရႀိတယ္ကၾန္ပဵႃတာ အင္တာနက္ ဆိုတာကလည္း ကစားစရာ အသစ္အဆန္း၊ ဘေလာ့ဂၝေတၾ အမဵားစုကလည္း လူငယ္ေလးေတၾ ဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ ကဵင့္ဝတ္ေတၾ ဘာေတၾ ေဴပာ႓ပီး မ'ဟန္ႛ' ခဵင္ပၝဘူး။ လူငယ္ေလးေတၾ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ရင္ဖၾင့္ေစခဵင္တယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ အသစ္အဆန္းကို စမ္းသပ္ေနဳကတဲ့ လူငယ္ေတၾကို တားဆီး ခဵႂပ္ခဵယ္ မလုပ္ခဵင္ဘူး။ စမ္းသပ္မႀ ေတၾႚရႀိႎိုင္တယ္။ ဘာမႀ မစမ္းသပ္ရင္ ဘာမႀ မေတၾႚႎိုင္ဘူး။ ဘာမႀ မေတၾႚရင္ ဘယ္လိုလုပ္႓ပီး တိုးတတ္မႀာလဲ။


မရႀိမဴဖစ္ အာနဲႛ ဒီ


တိုင္းဴပည္ တိုးတက္ဖိုႛ ဆိုရင္ အသစ္အဆန္းေတၾ စမ္းသပ္ ရႀာေဖၾေနဖိုႛ လူငယ္ေတၾကို အားေပးရပၝမယ္။ လိုအပ္တာေတၾကိုလည္း ဴဖည့္ဆည္း ေပးရပၝမယ္။ ထၾန္းကား တိုးတတ္တဲ့ ႎိုင္ငံတိုင္းမႀာ သုေတသနနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး (Research and Development) လုပ္ငန္းကို အစိုးရေတၾက လုပ္ကိုင္႟ံု သာမက၊ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္း႒ကီးတိုင္းမႀာလည္း 'R & D' (အာနဲႛ ဒီ) ဆိုတဲ့ ဌာနေတၾကို ေငၾေဳကး အမဵား႒ကီး အကုန္ကဵခံ႓ပီး လုပ္ေဆာင္ဳကပၝတယ္။ စာသင္ႎႀစ္ တႎႀစ္ ႓ပီးဆံုးေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ကုမၳဏီ႒ကီးေတၾက တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းေတၾမႀာ သၾား႓ပီး ထူးခ႗န္ ထက္ဴမက္တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို မက္လံုး အမဵိႂးမဵိႂးေပး႓ပီး စည္း႟ံုးေခၞေလ့ ရႀိပၝတယ္။ လူငယ္ေတၾရဲႚ အစၾမ္းအစကို ယံုဳကည္ အားထားတဲ့ သေဘာ ဴဖစ္တယ္။


ယံုဳကည္မႁ အေရး႒ကီးဆံုး


ကိုယ့္ကို ယံုဳကည္ စိတ္ခဵစၾာနဲႛ တာဝန္ တခုခု ေပးအပ္တယ္ ဆိုရင္၊ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း တာဝန္ေကဵေအာင္ မဴဖစ္မေန ႒ကိႂးစား လုပ္ေဆာင္ ဴပခဵင္တတ္တာဟာ လူႛသဘာဝ ဴဖစ္တယ္။ 'ယံုဳကည္မႁ' ဆိုတာ လူႛအဖၾဲႚအစည္း အတၾင္းမႀာ အင္မတန္ အေရးပၝတဲ့ အရာတခု ဴဖစ္တယ္။ လူတဦးနဲႛ တဦး ယံုဳကည္မႁ အဴပန္အလႀန္ရႀိမႀ ခင္မင္ရင္းႎႀီးတဲ့ ဆက္ဆံမႁ ရႀိႎိုင္တယ္။ ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံနဲႛ တႎိုင္ငံ၊ လူမဵိႂး တမဵိႂးနဲႛ တမဵိႂးလည္း အဴပန္အလႀန္ ယံုဳကည္မႁ ရႀိဳကပၝမႀ ခဵစ္ဳကည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ယႀဥ္တၾဲ ေနထိုင္လိုႛ ရႎိုင္တယ္။ တဦးနဲႛ တဦးဳကားမႀာ ယံုဳကည္မႁ ပဵက္ယၾင္းသၾား႓ပီ ဆိုရင္ေတာ့ စစ္မႀန္တဲ့ ရင္းႎီႀး ခဵစ္ခင္မႁကို ဘယ္လိုနည္းနဲႛမႀ တည္ေဆာက္လိုႛ မရႎိုင္ပၝဘူး။


လူငယ္စၾမ္းအား အဓိက


ႎိုင္ငံတခု တိုးတတ္ ထၾန္းကားေအာင္ တည္ေထာင္ဖိုႛ လူငယ္ေတၾရဲႚ စၾမ္းအားဟာ အဓိက ကဵပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတၾမႀာမႀ ထက္သန္တဲ့ အားမာန္ေတၾ ရႀိပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ခုေခတ္ကို နည္းပညာေတၾ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ကို လူငယ္ေတၾမႀပဲ အမီႀလိုက္ႎိုင္မႀာ ဴဖစ္တယ္။ လူ႒ကီး ဆိုတာက စိတ္သၾားတိုင္း ကိုယ္ပၝႎိုင္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အသစ္အဆန္းေတၾ ရႀာေဖၾ စမ္းသပ္တဲ့ အလုပ္မဵိႂးေတၾကို လူငယ္ေတၾပဲ ေရႀႚက ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ဳကပၝေစ။

လူထုစိန္ဝင္း
http://www.myanmarisp.com/

တပင္လံုးျမင္ခ်င္သူဆရာ့အတြက္Monday, October 5, 2009

ဘဝေတြျခားလည္းငါမပုိင္ခဲ့တဲ့-----နင္
ဘဝေတြ
အထပ္ထပ္ျခားခဲ့
ရင္ထဲမွာ
ေ႒ကကြဲျခင္းအထပ္ထပ္

ၾ႒ကည့္စမ္း---
အိမ္မက္ေတြအိမ္မက္ေတြ
အေဝးသို ့လြင့္စင္သြား
တစစီေတာင္ျပန္ေကာက္လို႔မရ-

သူငယ္ခ်င္းေတြက
"ေမ့လိုက္ပါသူငယ္ခ်င္းတဲ့"
သတိရေနတာ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို
နွိပ္စက္ျခင္း----တဲ့

အဲဒါ----ဟုတ္ရဲ့လား
ဘဝကေလးျခားတာနဲ႔
ရင္နာနာနဲ ့
ေမ့လိုက္ရေတာ့မွာလား
မေမ့နိုင္ေသးတာကို
အျပစ္လို႔ေျပာၾကမွာလား

ငါရင္ေတြနာလိုက္တာဟာ-
မပိုင္ဆိုင္ရေပမဲ့
သတိကေလးေတာ့
ရေနပါရေစ-ခ်စ္သူ-----၊၊ ။

ဂ်စ္တူး(မံုရြာ)

Friday, October 2, 2009

ျပဳျပင္ျပီးပံု(၃)မူရင္းပံု(၁)ကိုျပဳျပင္ျပီးပံု(၃)ပါ
ပံု( ၁ )နွင့္(၂ )ကိုေပါင္းျပီးျပဳျပင္ထားတာပါ။

မူရင္းပံု( ၂ )

မူရင္းပံု(၂ ) ပါ။အက္တစ္မလုပ္ရေသးတဲ့ပံုပါ။ပံုမွာအလင္းေရာင္မ်ားေနပါတယ္။
ပံုေကာင္းရရန္အတြက္ဒီဓါတ္ပံုကေနသတိုးသားမ်က္နွာကိုယူပါမည္။

မူရင္းပံု( ၁ )


ပံု(၁)အက္တစ္မလုပ္ရေသးတဲ့ပံုပါ။ဒီဓါတ္ပံုကိုေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ယူပါမည္။
ပံုမွာအလင္းေရာင္နဲေနပါတယ္-သတို့သားကမ်က္နွာကတဖက္ကိုလွည့္ေနပါတယ္။